Reklamy telewizyjne
Zoom­Me­dia pro­du­ku­je re­kla­my te­le­wi­zyj­ne od 1999 roku. Wy­pro­du­ko­wa­li­śmy po­nad 100 re­klam TV. Wśród na­szych klien­tów są m.in. Bel­la, KIA, Da­no­ne, Hor­tex, BMW, Whi­skey Gran­t’s i inne. Zoom Me­dia zaj­mu­je się re­ali­za­cją re­klam od A do Z czy­li od po­my­słu do do­star­cze­nia wer­sji emi­syj­nych do TV.    -> DEMO


Filmy fabularne
Wy­pro­du­ko­wa­ny w ca­ło­ści z wła­snych fun­du­szy Zoom Me­dia film fa­bu­lar­ny „Po­łu­dnie­-Pół­noc” (wyst: Agniesz­ka Gro­chow­ska, Bo­rys Szyc, Ro­bert Więc­kie­wicz, Sta­ni­sła­wa Ce­liń­ska), oka­zał się ar­ty­stycz­nym i ko­mer­cyj­nym suk­ce­sem. Film był po­ka­zy­wa­ny w głów­nych kon­kur­sach na wie­lu fe­sti­wa­lach, np. Bu­san In­ter­na­tio­nal Film Fe­sti­val, czy War­szaw­ski Fe­sti­wal Fil­mo­wy (WFF). „Po­łu­dnie­-Pół­noc” otwo­rzy­ło War­szaw­ki Fe­sti­wal Fil­mo­wy pod­czas uro­czy­stej gali z udzia­łem pre­mie­ra RP. Dys­try­bu­cją ki­no­wą za­ję­ła się jed­na z więk­szych firm dys­try­bu­cyj­nych na świe­cie: Uni­ted In­ter­na­tio­nal Pic­tu­res (UIP). Pra­wa do emi­sji te­le­wi­zyj­nej za­ku­pi­ła TVP1. Do­dat­ko­wo pra­wa emi­syj­ne do TV zo­sta­łe sprze­da­ne do kil­ku kra­jów. Zoom Me­dia ak­tu­al­nie przy­go­to­wu­je kil­ka pro­jek­tów fa­bu­lar­nych m.in. „A­me­ri­can Love” czy „Por­tret mło­dzień­ca”


Filmy dokumentalne
Zre­ali­zo­wa­ny przez Zoom­Me­dia film do­ku­men­tal­ny „Dok­tor” otrzy­mał wie­le na­gród na fe­sti­wa­lach, m.in. Fli­sak, i był dys­try­bu­owa­ny w ki­nach. W przy­go­to­wa­niu ko­lej­ne fil­my do­ku­men­tal­ne.