„American Love”


Storyboard - Scena 11


Storyboard - Scena 70

Trwa­ją przy­go­to­wa­nia do fil­mu fa­bu­lar­ne­go „A­me­ri­can Love” Przed­sta­wia­my kil­ka stron po­wsta­ją­cych wła­śnie sto­ry­bo­ar­dów.


Zdjęcia lokalizacji.


Poczatek scenariusza filmu.

Trwa do­ku­men­ta­cje do fil­mu na tra­sie prze­jaz­du pary głów­nych bo­ha­te­rów z No­we­go Jor­ku do Los An­ge­les. Re­ży­ser pla­nu­je wy­ko­rzy­sta­nie wie­lu spek­ta­ku­lar­nych miejsc zdję­cio­wych w USA ta­kich jak np. Wiel­ki Ka­nion.
 
„Toruń ESK 2016”
Re­ży­se­rem i au­to­rem zdjęć jest Łu­kasz Kar­wow­ski.
Ope­ra­to­rzy ka­mer: Ra­dek Droz­do­wicz i Bo­le­sław Ra­dom­ski.

„Zo­om Me­dia” wy­pro­du­ko­wa­ła film pro­mu­ją­cy To­ruń na sto­li­cę kul­tu­ry ESK 2016

W fil­mie mia­sto zo­sta­ło po­ka­za­ne w spek­ta­ku­lar­ny spo­sób m.in. z lotu pta­ka. To no­wo­cze­sna re­kla­ma, uka­zu­ją­ca To­ruń w spo­sób sym­bo­licz­ny i nie­co po­etyc­ki. Wy­ra­zi­sty ko­men­tarz do fil­mu sta­no­wi mu­zy­ka skom­po­no­wa­na przez Pio­tra Ko­mo­row­skie­go, na­gra­na przy udzia­le or­kie­stry sym­fo­nicz­nej.
 
„Doktor”

Po suk­ce­sie fil­mu do­ku­men­tal­ne­go „Dok­tor” opo­wia­da­ją­cym o ży­ciu dok­to­ra — dziad­ka re­ży­se­ra, któ­ry swo­jej pa­sji po­świę­cił ca­łe ży­cie, roz­po­czę­ły się przy­go­to­wa­nia do fil­mu fa­bu­lar­ne­go. W chwi­li obec­nej trwa­ją roz­mo­wy z ak­to­ra­mi. Przy po­wsta­wa­niu fil­mu nie­zwy­kle po­moc­ne oka­żą się wszyst­kie ma­te­ria­ły, któ­re zbie­ra­no przy oka­zji pra­cy na do­ku­men­tem.


Re­ży­ser — Łu­kasz Kar­wow­ski o fil­mie:

„Do­ce­lo­wo chciał­bym opo­wie­dzieć hi­sto­rię tego czło­wie­ka i świa­ta w któ­rym żył ocza­mi dziec­ka. Ten ogród, ten nie­zwy­kły zwie­rzy­niec i po­stać dziad­ka z wiel­ką tor­bą le­kar­ską — to wszyst­ko ist­nie­je w mo­ich wspo­mnie­niach”


Zdjęcia doktora Ottona. 
„Południe - Północ”
W 2007 roku Zoom Me­dia wy­pro­du­ko­wa­ła film Łu­ka­sza Kar­wow­skie­go „Po­łu­dnie — Pół­noc”


(So­uth by North) dys­try­bu­cja ki­no­wa UIP Film Fa­bu­lar­ny, 93 min, 35 mm, Do­lby Di­gi­tal

W ro­lach głów­nych: Bo­rys Szyc, Agniesz­ka Gro­chow­ska, Ro­bert Więc­kie­wicz i Sta­ni­sła­wa Ce­liń­ska

Mło­dy za­kon­nik po 10 la­tach po­sta­na­wia opu­ścić klasz­tor. Chce po­je­chać nad mo­rze i po­żyć tro­chę nor­mal­nym ży­ciem. Po dro­dze spo­ty­ka pro­sty­tut­kę Ju­lię. Wspól­nie wy­ru­sza­ją nad mo­rze, do któ­re­go ni­gdy nie do­cie­ra­ją. Cy­tat ze zwia­tu­na fil­mu „Hi­sto­ria mi­ło­ści ja­kiej jesz­cze nie bylo. Dzie­li ich wszyst­ko, łą­czy ich los.”


Film zdo­był wie­le pre­sti­żo­wych na­gród i no­mi­na­cji. Wię­cej in­for­ma­cji w dzia­le Pri­zes.